Google+

За казуса „Росенец” година по-късно

dogan-rosenec-burgasnews

Общински път, водещ до плажа на бургаския крайградски парк „Росенец“, се превръща спешно от публична в частна общинска собственост по предложение на кмета и с решение на Общински съвет – Бургас в края на април 2020 г. Официално, в замяна Община Бургас ще получи някаква друга собственост и там ще изгради нов път до крайбрежната ивица на „Росенец”.
Решението на Общината е пакетирано заедно с инфраструктурни мерки за адресиране на 50 годишен проблем – Рибарското селище, намиращо се в същата посока – на юг от Бургас. На пръв поглед мерките са крайно необходими – всички симпатизират на рибарите, мерките са спешни – ще бъде изпуснато финансиране от предприятието ПУДООС на Министерството на екологията. На втори поглед – пътят няма връзка с проблемите на Рибарското селище, а спешността не съществува – заявление за достъп до информация до МООСВ, изпратено от местен журналист установява впоследствие този факт.
Неизгодна сделка в ущърб на гражданите и в полза на фирма, свързана с почетния председател на ДПС Ахмед Доган, която ще придобие въпросния път – за това предупреждава опозиционен съветник и група бдителни граждани от Бургас. Проблемът се подема на национално ниво, а когато политикът Христо Иванов дебаркира на въпросния бряг и се сблъсква с охраната на почетния председател и с претенцията за частна собственост върху брега и акваторията, нещата ескалират и стават повод за голяма гражданска акция „Протестно плажуване” на 11 юли 2020 г. Следват горещи протестни месеци с искания за оставка на премиера и главния прокурор и слагане край на корупцията в държавата.
Екипът за мониторинг на политиките за управление на общинската собственост, сформиран от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас , разгледа в дълбочина казуса „Росенец” и го представя в неговото развитие една година по-късно в Доклада по-долу.

Екип за мониторинг

Снимка: Burgasnews

Гражданският мониторинг се реализира от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с националния Форум“Гражданско участие“ и сдружение „Европейски пространства – Русе.
Позициите и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Гражданско наблюдение на управлението на общинската собственост- Бургас
ПАРК “РОСЕНЕЦ” КАТО КАЗУС
НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Управлението на общинската собственост е неотменно право на местната власт и се извършва в интерес на гражданите на общината. По закон изграждането и поддържането на публичната инфраструктура, в това число и на техническата инфраструктура, е задължение на местната власт. Това са улици, улично осветление, водопроводна и канализационна мрежи, пречиствателни станции, както и елементи на зелената система на града.
Случаят от 2020 г. с промяната на собствеността на общински път на територията на парк “Росенец”, в който вземат участие органите на местна власт със своите решения, частните инвеститори с техните искания и обществото със своя отзвук, включително протестен, е пример за взаимоотношения между община, обществени и частни интереси и поставя остро въпроса за целесъобразното и ефективно управление на общинска собственост като услуга в полза на гражданите.
Началото на парк “Росенец” е поставено през 50-те години на 20-ти век, когато територията е обособена с решение на Министерски съвет за „крайградски парк за отдих на гражданите на
Бургас“. В парка през годините са построени множество ведомствени почивни бази на предприятия от цялата страна, изградена е техническа и пътна инфраструктура.
Хронология
1. Изготвяне и приемане на ПУП за територията на парк “Росенец” от Община Бургас.
Според изявление пред медиите на заместник-кмета на Бургас по строителство Чанка Коралска, до 2013 година Община Бургас не е собственик на нито един имот в парк “Росенец”. Терените там, обособени за инфраструктурата на парка, са основно държавна собственост или собственост на предприятията с изградени в тях почивни бази. Стратегическите планове на общината предвиждат развитието на зоната като крайградски район за отдих и за целта е приет подробен устройствен план (ПУП) за парка с решение 21-15/26.03.2013г. и 28.03.2013г. на Общински съвет Бургас. Според Коралска по силата на този ПУП и за обособяване на общински път общината отчуждава 4 декара от имотите на частни собственици. С изработения ПУП не е удовлетворено искане на областния управител на Бургаска област да бъде осигурен достъп до съществуващия пристан, намиращ се на нос “Чукалята”. Достъпът до съоръжението е ограничен от частен имот – приватизирана бивша морска спортна база – яхтклуб на Нефтохим Бургас.
Макар че протоколите и видеозаписите от заседанията на общинския съвет в Бургас трябва да са обществено достояние на сайта на общинския съвет, архивът от заседанията от целия мандат 2011-2015 година е недостъпен и съответно точните параметри на приетия през 2013 година ПУП не са известни.
2. Планове за инвестиции в парк “Росенец”
В началото на 2014 година е стартирана обществена поръчка на Община Бургас за изготвяне на проект за водоснабдяване и канализация на парк “Росенец”. Плановете са да бъде изградена цялостна ВиК инфраструктура в зона “Хижи”, която обхваща бившите ведомствени почивни станции, а проектът е на стойност над 4 милиона лева. Проектът е заизграждане на нова водоснабдителна система и канализация, като са предвидени и всички необходими технически съоръжения – тласкатели, помпени станции и др.
3. Придобиване собствеността върху алейната мрежа в парка.
Общинската администрация в Бургас отправя искане към държавата за придобиване на собствеността върху държавните пътища в парка. Това е необходимо, за да може общината да управлява ефективно и да развива парка. Със свое решение от 6 юни 2016 година Министерски съвет на Република България прехвърля безвъзмездно в полза на Община Бургас правото на собственост върху 21 броя недвижими имоти държавна собственост, находящи се в зона „Хижи“ на лесопарк „Росенец“.
Една от най-спорните практики на общините в България е тази за вземане на решения, които не отговарят на стратегическите цели на общината. Стратегическите документи на Община Бургас дават насока за развитие на града в почти всяка една сфера. Следването на набелязаните цели често пъти е предизвикателство, което поставя на изпитание волята за планирано развитие. Случаят с проекта за обновяване на техническата инфраструктура в парк “Росенец” е в синхрон със общинските стратегии. Утвърдената програма за реализация на Общинският план за развитие 2014 -2020г. на Община Бургас включва два проекта, целящи да превърнат парк “Росенец” в предпочитано място за почивка. В плана са предвидени 3,4 милиона лева за ВиК инфраструктура и 8,8 милиона лева за обновяване на парка и подобряване на обществения превоз до него.
4. Първи проблеми с достъпа до общинските улици в парка.
Първите информации за нерегламентирано ограничаване на достъпа до общинските улици в парк “Росенец” са от 2016 година. По това време имотът на бившата морска спортна база на Нефтохим на нос “Чукалята” вече е частна собственост на фирма свързвана с една от водещите политически фигури в страната. Достъпът до този имот и граничещите с него пристан и два държавен имот с плажове е по общинска улица, която през 2016 година се оказва блокирана от незаконно поставена бариера. След подадени жалби от граждани незаконната бариера е временно премахната, но в последствие е включена в плана за безопасност на проекта за реконструкция на сградите в частния имот. Използването на общинската улица е блокирано с мотив за безопасността свързана със строителството, което тече в частния имот. В интервю за “Капитал” от 22 април 2016 година кметът на Бургас Димитър Николов заявява – “Обектът е строителен и няма издаден акт 16. В момента, в който това стане факт, собственикът е длъжен да осигури свободен достъп. Според входирания от фирмата инвеститор план за безопасност и здраве там се е извършвало събаряне на стари сгради, както и строителството на нови, което е изисквало преминаването на тежка техника и стоварването на строителни материали. Това е причината за въвеждането на контролиран достъп, за което са платени определените по наредбата такси.”
Въпросният имот е приватизиран заедно с рафинерията “Нефтохим”. По късно Лукойл го продава на “Срейтлайн” ЕАД, която от своя страна отново го продава на фирма “Хермес солар” ООД. Според търговския регистър “Хермес солар” е учредена през 2011 година, като при учредяването 85% от капитала й е собственост на Хайрие Хаджийска. Според публикация на вестник “Сега” Хаджийска е била секретарка на Ахмед Емин, бивш административен секретар на Доган. През 2014 и 2015 година фирмата е прехвърлена на нови собственици, като в момента 95% от капитала й са собственост на Снежана Карова. Според онлайн изданието на “Капитал” Снежана Карова е дъщеря на Карамфил Каров – бивш председател на общинския съвет на град Девин. Той е част от местното ръководство на ДПС.
5. Финансиране и обновяване на ВиК инфраструктура.
През 2018 година стартира първият етап на обновяването на ВиК инфраструктурата в парк “Росенец”. Той е финансиран от държавния бюджет и е на стойност малко над 4 милиона лева. В края на 2018 година е осигурено финансиране по ПУДООС и стартира обществената поръчка за втори етап на същия проект на стойност около 3 милиона лева. В своя отчет за дейността си за 2019 година ПУДООС отбелязва успешното завършване на проекта.
6. Нова промяна на ПУП
През 2018г. в Община Бургас постъпва искане от Лукойл АД за осигуряване на санитарно-охранителна зона около външната стена на нефтобазата намираща в района на Росенец, която е стратегически обект. Промяната на устройствения план предвижда образуването на нова улица през частен имот, която преминава в съседство с оградата на пристанищния терминал концесиониран от Лукойл. За целта новообразуваният имот трябва да бъде отчужден от частния собственик и придобит от Община Бургас по разпоредбите на Закона за общинската собственост.
7. Осигуряване на достъп до имотите в парка.
На 18 май 2020 година в една от сградите в частния имот на нос “Чукалята” възниква пожар. Пристигналите на мястото журналисти не са допуснати да преминат по улицата към имота от частни охранители. Нова бариера загражда около километър от общинския път. Охранителите твърдят, че пътят е частна собственост.
8. Кого обслужват общинските улици?

Решението на Община Бургас да направи замяна на улицата, водеща към частния имот на нос “Чукалята” за терен за нова улица покрай оградата на нефтеното пристанище е добре известно на обществеността. То беше взето на 28.04.2020 от общинският чрез докладната записка, предложена от кмета Димитър Николов. Самата докладна включваше няколко точки, според които се даваше съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ на парка, обособяваха се нови имоти, променяше се вида собственост на част от общинските – от публична общинска в частна общинска и се давааше съгласие за сделка между общината и частни собственици за размяна на имоти. Фактът, че предложението беше внесено непосредствено преди началото на заседанито, без възможност за запознаване на съветниците с всички подробности също е известен.
В същността си предложението включва прехвърляне на собствеността на общинската улица в полза на фирма “Хермес солар”, като в замяна на това общината ще получи безвъзмездно част от терен на фирма “Срейтлайн” за обособяване на нова улица. Няма факти двете фирми да са свързани, но собственик на “”Срейтлайн” е небезизвестният арх. Калин Тихолов, който е проектант на сградите в имота на “Хермес солар”, което обяснява такова странно стройно прехвърляне на собственост.
Практиката в едно предложение за гласуване да бъдат включени няколко решения, които често пъти са от различен характер се превърна през последните години в популярен метод за прокарване на спорни идеи не само в местния парламент на Бургас, а също така и в Народното събрание. Много неяснота има в обяснението на това с изтичащи срокове за кандидатстване за някакво финансиране по ПУДООС. Така и не стана ясно защо е нужно спешно гласуване, след като проектът за ВиК всъщност вече е финансиран и отчетен като завършен. Неяснота има и в обясненията на общинската администрация, че отстъпената в частна собственост общинска улица води само до частни терени. Според кадастралната карта улицата граничи с два терена публична държавна собственост на морския бряг и тя е необходима за осигуряване на конституционното право на гражданите за достъп до морския бряг и плажа.
Неяснота обгръща и процедурите, по които някогашният малък кей на яхтклуба на Нефтохим се достроява с повече от 100 метра в морската акватория на пристанището, която е изключителна държавна собственост. Проверка на прокуратурата през август 2020 установява, че голяма част от сградите в частния имот, както и реконструираният нов кей, са построени без одобрен проект и разрешително за строеж от Община Бургас. Това е допуснато след множество проверки на държавните и общински органи през годините.
Решението на бургаския общински съвет от 28.04.2020 предизвика сериозен отзвук на регионално ниво. Дискусиите в Бургас по случая не много бързо се пренесоха на национално ниво и предизвикаха масово обществено недоволство. Натискът на стартиралите протести доведе до ново решение на общинския съвет в Бургас, който отново по спорен начин отмени решението си от 28 април.
В този пъзел от частни интереси, големи, структуроопределящи икономически субекти, политически фигури, обществени права и държавни отговорности остава място за съмнение дали интересът на гражданите е единственият мотив определящ решенията на общинската администрация в Бургас.
Според чл.18, ал.1 от Конституцията, подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

инж.Живко Бъклев, Екип за мониторинг на БСНГИ
Докладът е резултат от проект за граждански мониторинг, изпълняван от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с националния Форум“Гражданско участие“ и сдружение „Европейски пространства – Русе.
Позициите и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

000

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply