Google+

Подкрепете ни

Ако споделяте нашите каузи за пряка демокрация, граждански контрол на институциите и добро управление, можете да ни подкрепите, като направите банков превод на следната сметка:

Титуляр:  БСНГИ (Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива)

IBAN: BG98UNCR70001521776016

BIC/SWIFT CODE: UNCRBGSF

UNICREDIT BULBANK, клон BURGAS

Защо се нуждаем от дарения?

Ние намираме финансови средства за дейността си, като кандидатстваме с проекти към финансиращи програми. Ние не усвояваме средства, обратно – имаме каузи и обществено-полезни цели, за реализирането на които търсим средства. За съжаление възможностите за програмно финансиране никак не са много. А и подборът на организации и проекти не винаги е истински съзтезателен и обективен, на какъвто разчита БСНГИ.
Освен това, за да упражняваме граждански контрол, ние се стараем да бъдем финансово необвързани по отношение на институциите, които наблюдаваме и коментираме.

Ето защо подкрепата на частни дарители има важна роля за нашата дейност.

Данъчно облекчение

Вие имате право на данъчно облекчение за направеното дарение, тъй като БСНГИ  е ЮЛНЦ в обществена полза. Ако сте индивидуален дарител (работещ на трудов договор, със свободна професия или получаващ доходи от наем, рента и аренда)  ползвате облекчение до 5% от облагаемия годишен доход съгласно ЗОДФЛ. Ако сте юридическо лице, облекчението е 10% от положителния финансов резултат съгласно ЗКПО.