Google+

е-Инициатива

Законопроект за пряко участие онлайн чрез национална е-инициатива в България (ЗИД на ЗПУГДВМС)

ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ЕЛЕКТРОННА ИНИЦИАТИВА  

В БЪЛГАРИЯ

Вече три години (от 01.04.2012 г.) хиляди български граждани упражняват активно като европейски граждани правото си на Европейска гражданска инициатива. Българските институции прилагат безпроблемно регламента относно събиране и заверка на изявления за подкрепа, дадени електронно онлайн и на хартия. Така например за Европейските граждански инициативи „Безусловен базов доход“ и „Спри вивисекцията“ ГД ГРАО е удостоверила валидността на 37262 подписа (изявления за подкрепа) и съответно 12598 подписа на български граждани, повечето от които събрани онлайн.

Логично е да се предположи, че веднъж задействан, механизмът за даване на граждански предложения и набирането на подкрепа за тях онлайн би могъл да работи, освен за Европейската гражданска инициатива, и за една национална електронна инициатива. Възможността да се подкрепят граждански инициативи дистанционно би била приветствана от много български граждани в и извън България, би вдъхнала живот на формалния инструмент „гражданска инициатива“, предвиден от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), би овластила гражданите, би подготвила тях и институциите за  бъдещо въвеждане на електронно (интернет) гласуване на избори и референдуми.

Правото на гражданска инициатива се основава върху най-старото гражданско право – правото на петиция. В редица европейски страни новите технологии се ползват вече от години за по-ефикасно реализиране на правото на петиция чрез въвеждане на е-петиция. Европейският парламент създаде специален портал, на който могат да се инициират и подкрепят електронни петиции. По този начин непредставени обществени групи и проблеми получават шанса да бъдат включени в политическия дневен ред.

Имайки предвид всичко това, екип на  Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ)  предприе да разработи граждански проект за Закон за изменение и допълнение на ЗПУГДВМС за въвеждане на електронна национална гражданска инициатива. Начинанието e част от проект „Насърчаване на е-демокрацията в България“, изпълняван от БСНГИ в партньорство с Институт за модерни медии – Исландия и Бургаски свободен университет с финансовата подкрепа на Програмата за НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Концепцията за електронна инициатива бе консултирана в срещи и дистанционно с експерти от гражданския сектор и ИТ бизнеса, на които благодарим.

Даниела Божинова

Председател, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

(Обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 21.12.2010 г., изм., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2012 г., изм., бр. 20 от 28.02.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г.)

 • 1. Създава се нов чл. 45а:

„Национална електронна гражданска инициатива

Чл. 45а. (1) Чрез национална електронна гражданска инициатива гражданите правят предложения до органите на централната изпълнителна власт, свързани с разработването и/или изпълнението на политики.

(2) Националната електронна гражданската инициатива се осъществява чрез система за събиране онлайн на изявления за подкрепа при спазване на изискванията на чл. 53а, ал. 3- ал. 8, чл. 53б и чл. 53в, и чрез подписка при спазване на изискванията на чл. 48-50 от настоящия закон.“

 • 2. Създава се нов чл. 45б:

„Организиране на национална електронна гражданска инициатива

Чл. 45б. (1) Националната електронна гражданска инициатива се организира по решение на събрание на не по-малко от 50 граждани с избирателни права.

(2) Събранието:

 1. одобрява предложението до орган на централната изпълнителна власт, за което да се събират изявленията за подкрепа онлайн и подписи на граждани;
 2. избира инициативен комитет от участващите в събранието лица, който се състои от трима до 7 членове, включително председател;
 3. одобрява системата за събиране онлайн на изявления за подкрепа, както и бланката за събиране на подписите;
 4. определя срока и реда за събиране на изявления за подкрепа и на подписите; местата за събиране на подписите се определят след съгласуване със съответния кмет.

(3) За събранието на гражданите по ал. 2 се съставя протокол, към който се прилага списък с имената, постоянните адреси, ЕГН и подписите на участвалите в събранието граждани.“

 • 3. Чл. 48, ал. 1 се променя както следва:

„(1) Национална и местна гражданска инициатива се извършват чрез подписка. Национална електронна гражданска инициатива се извършва чрез система за събиране онлайн на изявления за подкрепа и чрез подписка.“

 • 4. Чл. 48, ал. 2 се променя както следва:

„(2) Подписката и събирането на изявления онлайн се провеждат в срок, определен от събранието по чл. 45, ал. 2, чл. 45б, ал. 2 или чл. 47, ал. 2, но не по-дълъг от три месеца от провеждането на събранието за организиране на национална гражданска инициатива и национална електронна гражданска инициатива, и два месеца – за местната гражданска инициатива.“

 • 5. Създава се нова ал. 4 на чл. 48, както следва:

„(4) При национална електронна гражданска инициатива гражданин с избирателни права може да направи изявление за подкрепа онлайн или да положи подписа си еднократно в подписката.“

 • 6. Създава се нов чл. 52а, както следва:

„Внасяне и разглеждане на национална електронна гражданска инициатива

Чл. 52а. (1) В срока по чл. 48, ал. 2 инициативният комитет внася събраните изявления онлайн и подписката в съответния орган на изпълнителната. Събраните изявления онлайн и подписката се внасят и в структуриран електронен вид, като съдържат данните на гражданите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в подписката.

(2) Събраните изявления онлайн и подписката са придружени от списък с имената, ЕГН, постоянния или настоящия адрес и подписите на членовете на инициативния комитет и адрес за контакти.

(3) В случай, че събраните валидни изявления за подкрепа онлайн и подписи са не по-малко от 12750, органите, до които е отправена национална електронна гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен срок от връчването на изявленията за подкрепа онлайн и подписката да организират публично изслушване на инициативния комитет. Информация за датата, мястото и дневния ред на публичното изслушване органите публикуват на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии.

(4) В тримесечен срок от провеждането на публичното изслушване, органите по ал. 3 изготвят доклад относно своите решения по поставените искания и мерките за тяхното изпълнение. Информация за взетите решения и планираните мерки органите по ал. 3 публикуват на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии.

(5) Органите по ал. 3 са длъжни в срока по ал. 4 писмено да уведомят инициативния комитет за своето решение и за мерките за неговото изпълнение.“

МОТИВИ

КЪМ ЗИД НА ЗПУГДВМС

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

 Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) даде началото на нов подход към насърчаване на гражданското участие в разработването и изпълнението на политиките на Европейския съюз (ЕС). С въвеждането на ЕГИ европейските граждани станаха за първи път реални участници в европейския политически процес. ЕГИ има и друга очаквана функция – да подпомогне преодоляването на кризата на доверието към институциите на ЕС. В момента, само 37% от европейските граждани имат доверие в Европейския съюз[1].

Картината на доверието в националните институции в Република България е също тревожна. 19% от българите имат доверие в своето правителство (при средно 29% доверие в националното правителство средно за ЕС). Само 14% от българските граждани имат доверие в Народното събрание (спрямо средно 30% за ЕС).

Едновременно с това информационните и комуникационните технологии (ИКТ) създават нови възможности за насърчаване на гражданското участие в разработването и изпълнението на политики. Инициирането на 51 инициативи в ЕС за трите години на действие на ЕГИ дава основание да се твърди, че европейските, в това число и българските граждани желаят да използват подобни инструменти. В допълнение редица стратегически документи и на Европейския съюз, и на Република България предвиждат насърчаване използването на инструментите на електронното управление за стимулиране на прозрачността, овластяване на гражданите, борба срещу корупцията и за укрепване на демокрацията.

Въвеждането на  национална електронна гражданска инициатива в ЗПУГДВМС като специален инструмент за отправяне на предложения до Министерски съвет, свързани с разработването и/или изпълнението на политики, ще има следните основни ползи:

 • Използване на съвременните технологии като средство за насърчаване на демокрацията на участието и електронното приобщаване на гражданите, в изпълнение на националните стратегически цели по Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. и Втория план за действие в рамките на Партньорството за открито управление;
 • Подготовителен етап към бъдещо набиране на подкрепа онлайн за избори и референдуми (е-подписка) и бъдещо електронно гласуване (по интернет);
 • Предпоставки за синергия между националната електронна гражданска инициатива и Европейската гражданска инициатива;
 • Въвеждане на оперативен способ за обратна връзка от гражданското общество относно национално значими въпроси по съответната политика;
 • Въвеждане на праг за подкрепа, аналогичен на прага за ЕГИ в България (12750 валидни изявления за подкрепа);
 • Намаляване на риска от грешки и злоупотреба с лични данни при събирането на подписи по чл. 49 от ЗПУГДВМС;
 • Намаляване на административния товар за инициативните комитети по чл. 49 от ЗПУГДВМС;
 • Създаване на предпоставки за по-ефикасно събиране на заявления за подкрепа в рамките на кратките срокове по ЗПУГДВМС.

В същото време националната електронна гражданска инициатива има по-ограничено предметно поле от националната гражданска инициатива и може да има за адресати само органите на централната изпълнителна власт с оглед на водещата им роля в процеса на разработване и изпълнение на националните политики.

Технологичните изисквания за въвеждането на национална електронна гражданска инициатива са аналогични на изискванията по Регламент (ЕС) № 211/2011. В този смисъл не се налага въвеждането на нови технологични изисквания и/или изразходването на допълнителен публичен ресурс за придобиване на хардуер и софтуер от компетентните органи по ЗПУГДВМС.


[1] Стандартен Евробарометър №82, ноември 2014 г.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект „Насърчаване на е-демокрацията в България“, финансиран от Програмата за НПО на ФМ на Европейското икономическо пространство 2009-2014. За съдържанието на този документ носят отговорност авторите:  д-р Вихър Георгиев и Даниела Божинова и Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, Бургас 8000, ул.Хан Аспарух 41, тел. 0899145652, e-mail: bsngi-ngo@mail.bg; bsngi@initiative.bg     www.initiative.bg

eea2

 

 

 

Тези страници са създадени с подкрепата на Програмата за НПО на ФМ на Европейското икономическо пространство