Google+

Устав

pdf-icon

 

 

на

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 1    (1) Този устав урежда целите, дейността и устройството на „Българското сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“,  наричано по нататък за краткост СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ, основано на 05.06.1999 г. и вписано в регистъра на Бургаски окръжен съд по фирмено дело 2191 от същата година.

(3) Сдружението се самоопределя като организация за извършване на дейност в обществена полза и в обществен интерес. Вписано е в регистъра на ЮЛНЦ за осъщевяване на общественополезна дейност под номер 20050505002.

Чл. 2 (1) Наименование на сдружението – “Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива” се изписва съкратено БСНГИ.

(2) Наименованието се изписва на английскиезиктака: «BulgarianAssociationforthePromotionofCitizensInitiative”, съкратеноBAPCI.

Чл. 3. Седалището на сдружението се намира в град Бургас.

Чл. 4. Сдружението не е ограничено по срок.

ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Целите на Сдружението са:

1. Подпомага развитието и утвърждаването на демократично гражданско общество и защита на човешките права.

2. Стимулира и насърчава гражданската инициатива и предприемчивост на българина.

3. Подпомага местната власт и местната общност при решаване на проблеми от местен и регионален характер и в интерес на устойчивото местно развитие.

4. Популяризира българските постижения в материалната и духовна култура.

5. Развива и утвърждава пряката демокрация и нейните механизми за пряко участие на гражданите в управлението като референдум, гражданска законодателна инициатива и инициатива за отзоваване на изборни длъжности.

Чл. 6.  Средствата за постигане целите на Сдружението са: участие в местни инициативи, регионални и международни програми и проекти; установяване и подържане на връзки с общности и организации, публични институции, медии и бизнес; осъществяване на медиация между публични органи, стопански и нестопански организации и граждани; водене на дела в обществен интерес и защита на граждани; оказване на техническа, консултантска и консултативна помощ на граждани и техни сдружения и публични органи и организации; предоставяне на социални услуги; лобиране; подкрепа и организиране на застъпнически кампании и инициативи за пряко участие на гражданите в управлението; създава „Център за пряка демокрация“, фондонабиране за обществено полезни цели; приходи от допълнителни и спомагателни дейности, посочени в предмета на дейност; дарения, завещания, членски внос и имуществени вноски; други средства, непротиворечащи на Закона.

Чл. 7.   (1) Предмет на дейност на Сдружението са: информационна, консултантска, рекламна и издателска дейност; пъблик рилейшънс; административно-правни и социални услуги; медиация при публично-частни и части спорове; доверително управление на фондове и проекти; представителство; социологически и други проучвания и анализи, експертиза, обучение и професионална квалификация; сделки с движимо и недвижимо имущество; и други незабранени от Закона дейности.

(2) За своята дейност сдружението не разпределя печалба, а приходите  и средствата, придобити от нея се изразходват за постигане целите на сдружението (в т. ч. за административни и социални разходи, и други свързани с това дейности).

ІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.  8.   Органи на Сдружението са :

1. Общо събрание;

2. Управителен съвет;

3. Председател на Управителния съвет.

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 9.  (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението, които се състои от всички  негови членове и се ръководи от председателя на Управителния съвет.

(2) Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Бургаския окръжен съд по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата за Общо събрание следва да съдържа дневния ред, датата и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква.  Поканата се оповестява по реда и начина посочени в закона.

(4) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват половината от всички членове. Ако в обявения в поканата час не присъстват необходимия кворум членове, събранието се отлага за един час по-късно при същият дневен ред и се счита законно независимо от броя наприсъстващите членове.

Чл. 10. Общото събрание:

(1)    Избира и освобождава председателя и членовете на  управителения съвет.

(2)    Изменя и допълва устава на сдружението

(3)    Приема бюджета на Сдружението и определя размера на членския внос.

(4)    Приема отчета за дейността на сдружението и освобождава управителния съвет от отговорност.

(5)    Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружениято.

(6)    Отменя решения на други органи на Сдружението, приети в противоречие на този Устав или на Закона.

(7)    Взема решения по всички въпроси, свързани със стратегията и основните насоки в дейността на Сдружението. Общото събрание

Чл. 11.             (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите като за решенията по чл. 10, алинеи 2 и 5 от Устава е необходимо мнозинство  2/3 (две трети) от присъстващите.

(3) Общото събрание не може да взема решения по чл. 10, алинеи 2, и 5, ако не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени. За всички останали въпроси, които не са били предварително опвестени в дневния ред, Общото събрание може да вземе репение с мнозинство 2/3 от присъстващите.

2.  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 12. Управителния съвет е колективен орган на управление, който ръководи работите на сдружението и го представлява съгласно устава.

Чл. 13.             (1) Управителният съвет сеизбира от Общото събрание за срок от пет години.

(2) Броят на членовете на управителния съвет се определя с решение на Общото събрание.  Те не може да са по малко от трима и повече от седем.

(3) До избирането на нов управителен съвет стария изпълнява функциите си.

Чл. 14.             (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от неговия председател или друго упълномощено от председателя лице.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(3) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

Чл. 15. (1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член сеудостоверява в протокола от председателстващия и протоколиращия заседанието.

Чл. 16. (1)Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.18 точки 5, 16 и 17 с мнозинство от всички членове.

(2) Всеки член на управителния съвет има право на един глас.

(3) Всички актове и решения управителния съвет могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание в едномесечен срок, но не по-късно от една година след тяхното приемане.

(4) Жалбата за по ал. 2 се подават до председателя на управителния съвет, който я внася за разглеждане и решение на първото заседание на Общото събрание.

Чл. 17.Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 18. Управителният съвет:

Ръководи цялостната дейност на Сдружението, като следи за изпълнението решенията на Общото събрание.

Определя адреса на управление на сдружението

Приема правилник за работа си и програма за дейността си

Утчвърждава вътрешно оргнизационната структура на сдружението като целта приема решения, правилници, указания и други.

Определя реда и начина за организиране дейността на Сдружението в обществена полза.

Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението

Създава, преобразува и закрива изпълнителни органи на сдружението като определя техните компетенции.

Създава, преобразува и закрива консултативни, контролни, експертни органи и други като определя целта и техния обхват на работа.

Взема решение за участие и членство на сдружението в други организации и неформални структури и обединения.

Откривава и закривава на клонове на сдружението като им делегира правомощия, определя адреса и представителя на клона.

Взема решения за учредяване на фондове, свързани с целите и дейността на сдружението

Взема решения за теглене на кредите за финансиране дейността на сдружението

Приема нови членове на сдружението, прекратява и замразява членство.

Изготвя критериите за членство и взема решения за членския внос или имуществените вноски.

Приема годишния отчет и доклад за дейността на сдружението и го внася за решение в Общото събрание

Взема решения относно ликвидацията на сдружението и назначава ликвидатор.

Взема относно недвижимото имущество на сдружението

Свиква Общото събрание и осигурява изпълнението на приетите от него решения;

Утвърждава символите на сдружението – печат, лого, флагове и други

Определя обема на представителната власт на членове си

Предоставя статут на почетен член  и почетен председател на сдружението.

Делегира права в рамките на правомощията си

Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентността на общото събрание, т.е. не са изрично упоменати в устава.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 19 Председателят на управителния съвет:

Организира и ръководи дейността на сдружението, подписва и подпечатва всички произтичащи от това актове и документи.

Осигурява изпълнението на приетите от общото събрание и управителния съвет решения;

Представлява сдружението пред държавните и обществени органи и организации, граждани и други лица.

Изпълнява бюджета на сдружението, разпорежда се с депозитните средства и банковите сметки, както с движимо имущество на сдружението.

Изготвя програми, проекто-бюджет, доклад за дейността и годишен отчет на сдружението

Отчита дейността на сдружението пред Общото събрание

Решава други въпроси, свързани с дейността на Сдружението, в съответствие с разпоредбите на Устава и решенията на Общото събрание

Делегира права на трети лица в рамките на свойта компетентност, в т.ч. възлагане на представителни финкции на член на управителния съвет или на лица, ръководищи изпълнителен орган или клон на сдружението. Делегирането на правата и възлагане на представителство става по реда и във форма определени в закон.

Чл. 20. В случай на отсъствие на Председателя на Управителния съвет или невъзможност да изпълнява функциите си той се замества от член на Управителния съвет, посочен от него или с решение на управителния съвет.

4. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 21.             (1) Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

(2) Представителство на сдружението може да бъде възложено на лице определено по реда на чл. 19, точка 8 от Устава или с решение на управителния съвет.

ІV.ЧЛЕНСТВО

Чл. 22  (1) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което споделя неговите цели и принципи залегнали в Устава.

(2) Членството на юридическите лица се осъществява чрез техния законен представител или друго надлежно упълномощено за това лице.

Чл. 23 (1) Решенията за членство се взема от управителния съвет.

(2) Приемането на нови членове става въз основа на писмено заявление, придружено с декларация, че кандидатът е запознат и приема устава на сдружението. Заявлението се подава до председателя на Управителния съвет.

(3) Председателят на управителния съвет внася заявлението за решение на най-скорошно насроченото заседание на Управителния съвет. В едноседмичен срок от решението председателя на управителния съвет уведомява лицето за решението. В едномесечен срок след решението за членство новоприетият член депозира членска вноска, определена по реда определен от общото събрание и  устава.

(4) Управителния съвет може да вземе решене за предоставяне на членство на друга организация при условията на размяна на членство между двете организации, както и за предоставяне на статут на почетен член на сдружението. В тези случаи управителния съвет може да вземе решение за ограничение на част правата и задълженията предвидени в член 24, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 3.

Чл. 24.             (1) Всеки член има право да:

участва в управлението на сдружението;

бъде информиран за дейността на сдружението;

се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава и вътрешните правилници на сдружението.

участва ефективно в работата на общото събрание с право на един глас.

(2) Всеки член е длъжен:

1. да спазва устава и решенията на органите на сдружението;

2. да пази доброто име и репутация на сдружението и да подпомага делата му;

3. да прави членски и други имуществени вноски, когато това е предвидено в съответствие с разпоредбите на устава.

(3) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(4)При прекратяване на членството всеки е длъжен да уреди задълженията си към сдружението.

Чл. 25. (1) Членството се прекратява:

с едностранно волеизявление до сдружението;

със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

с изключването;

с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

при отпадане.

(2)Решението за изключване се взема от управителния съвет при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. При обжалване акта на управителния съвет до вземането на окончателно решение от страна на Общото събрание членството се замразява.

(3) Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в устава на сдружението.

V. ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл. 26.             (1) За дейността си сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Редът и начина за водене на книгите се определя в правилника за дейността на управителния съвет;

Чл. 27.(1) Ежегодно, до 30 април Управителният съвет приема доклад за дейността на сдружението през предходната година. Докладът трябва да съдържа данни относно:

1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. финансовия резултат.

(2) докладът по ал. 1, се изготвя от председателя на управителният съвет.

(3) докладът е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува ежегодно до 31 май в бюлетина на централния регистър на ЮЛНЦ осъществяващи дейност в обществена полза.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 28. (1).Сдружението се прекратява с решение на Общото събраниевзето с мнозинство от 2/3 (две трети ) от присъстващите,както и в случаите предвидени в закона.

(2) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

Чл. 29.             (1) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.

(2) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл.30. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В съотвествие с целите на сдружението, както и средвата за тяхното постигане се създава «Център за пряка демокрация» като вид самостоятелна организационна форма в структура на сдружението.  В срок от шест месеца Управителния съвет следва да приеме Правилник за организацията и дейността на Центъра за пряка демокрация. При необходимост управителният съвет взема решения за финансовата и организационна самостоятелност на Центъра за пряка демокрация.

§ 2. Центърът за пряка демокрация се създава с цел: да проучва и популяризира междунарония опит, да изготвя проекти за законодателни промени, да разработва концепции и провежда кампании за въвеждане и утвърждаване на правна среда и гражданска култура за пряко вземане на решения от гражданите по обществено важни въпроси, както и за развитие на партиципаторната демокрация.

§ 3. В срок от 3 месеца всички членове на сдружението следва да потвърдят членство си като за целта внесат членски депозит в рамер определен от общото събрание. След този срок членството на лицата не внесли членски депозит се автоматично се прекратява.

§ 4. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 5. Настоящият устав отменя Устава приет  от Общото събрание, състояло се на 14.12.2004 г.

§ 6. Настоящият Устав е приет от Общо събрание на БСНГИ, състояло се на 14.02.2010 г. Уставът влиза в  сила от деня на неговото приемане.