Google+

Отчет за дейността 2010 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  – 2010 Г.

В условията на силно намаляло финансиране за НПО от европейски програми и насочването им основно към общини и публични институции след приемане на България за член на ЕС, Сдружението беше силно затруднено в намиране на средства за дейността си. Ангажирането му главно с неконформистки дейности за мониторинг ( “уотчдог”) и критика на съществуващи управленски практики и застъпничество за добро управление нямаше как да бъдат харесвани и финансирани от публичните институции, вземащи решения за финансиране с  и без това ограничените средства за неправителствена дейност.

Както и през предходните години Сдружението успя да осигури финансиране за част от дейностите си единствено от американски донори. През 2010 г. това беше Българо-американското общество – Вашингтон, ръководено от бившия посланик на САЩ в България

г-н Сол Полански. Към това американско финансиране средства добави и Община Бургас, като БСНГИ стана първият и до момента единствен апликант, успял да получи някакви средства чрез Механизма за съфинансиране проекти на НПО от Община Бургас, действащ от 2008 г.

Изпълнени проекти и дейности през годината, донори, размер на финансиране:

ПРОЕКТ “Е-ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ГРАЖДАНИ В БУРГАС, БЪЛГАРИЯ”

SENIORS ON-LINE – E-inclusion of Senior Citizens in Bourgas, Bulgaria

Продължителност: 06.05.2010 – 06.03.2011

Финансиране: Българо-американско общество – 3898 щ.дол.;  Община Бургас – 2223 лв.

Съфинансиране от БСНГИ,  фирми-дарители на оборудване и доброволен труд – 1826 щ.дол

Проектът целеше да отговори на една сериозна обществена нужда –  нуждата от преодоляване на информационната и технологична пропаст между поколенията и засилената социална изолация на възрастните хора. Изпълнението на проекта включи: проучване на интереса и очакванията към бъдещо компютърно обучение за пенсионери, изготвяне на програма на базата на стандартна програма с известни модификации, отчитащи специфики на целевата аудитория, провеждане на компютърни курсове,  набиране на допълнителни финансови средства и дарения – големият интерес към курса наложи да потърсим активно съфинансиране на проекта, създаване на зала за компютърни консултации към пенсионерски клуб, застъпнически действия за включване на хората в пенсионна възраст в програмите за развитие на човешките ресурси по кохезионните фондове, медийно отразяване.

Постигнати бяха следните резултати:

Обучени и консултирани общо около 100 възрастни хора (от 60 до 83 год, жени 22%, мъже 78%); повишен беше интересът сред хората от третата възраст да овладяват новите технологии, както и тяхната самоувереност;  повишена беше обществената информираност за необходимостта от активно е-включване на възрастните хора в съвременния живот.

Последваща обратна връзка с участниците в началото на 2011 г. установи, че:

– 25%) от участниците в компютърните курсове са участвали по електронен път в преброяването на населението 2011; – 70% ползват ежедневно или ежеседмично новите си умения за изпращане и получаване на електронна поща, скайп, посещаване и ползване на официална информация, предоставяна от институции и др. – 6 участника са закупили свой собствен компютър/лаптоп веднага след приключване на курса; – 20% ползват новите си умения за връзка с близките си, които са в чужбина, подобрили са комуникацията с тях.

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ “ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ  – НЕПОЗНАТА СТРАНА НА АМЕРИКАНСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН МОДЕЛ”

На 10 май 2010 г.  Даниела Божинова, Председател на БСНГИ изнесе пред обществеността в Бургас публична лекция за формите на пряко участие – референдум, гражданска законодателна инициатива и отзоваване, практикувани в 24 щата на САЩ. Лекцията представляваше обобщение на резултати от няколко-месечно изследване на пряката демокрация в САЩ, което Божинова осъществи с помощта  на правителствена стипендия Фулбрайт и Тръст за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа  – единствената, дадена през 2009 г в България за изследване на гражданското общество. Домакин на обществената проява беше Регионална библиотека “П.К.Яворов” – Бургас.

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

В началото на 2010 г. Сдружението участва със собствено становище в Обществената консултация на Европейската комисия за конкретния регламент на Европейската гражданска инициатива – механизъм за включване на гражданите в правене на европейските политики, заложен в Лисабонския договор. Освен до Комисията, становището беше изпратено до всички български евро-депутати с призив към тях да настояват за по-либерални правила на ЕГИ и без непреодолими бариери пред гражданската активност. Отговор не беше получен от нито един български евродепутат.

НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС

Съвместно със сдружение “Чисто море” – Поморие и ПП Зелените БСНГИ осъществи кампания за Национална гражданска инициатива за денонсиране на споразумението Бургас-Александруполис. Бяха събрани 700 подписа в подкрепа на предложението, които окомплектовани с останалите документи за учредената инициатива бяха внесени официално в Народното събрание на 15 юли 2010 г. Въпреки 3-месечния срок за отговор, БСНГИ и към момента на писане на настоящия отчет не е получило отговор от парламента и рискът от осъществяване на този икономически неизгоден и екологично опасен проект не е прекратен.

Внесената инициатива беше втората в страната  Национална гражданска инициатива след създаването на тази нова форма за гражданско участие със Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (2009).

Инициативата беше осъществена изцяло с доброволен труд за събиране на подписи в Бургас и страната.

Партньорство по проекти

НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ НА НПО

Сдружението партнира на Български център за нестопанско право за популяризиране на  създадения от тях Портал на НПО в България, с което продължи да оказва съдействие на БЦНП след първия етап на проект, когато се създаде базата данни за НПО и портала.Информация за Портала и най-вече възможности за стажове и доброволчество беше разпространена в Колежа по туризъм, Бургаски свободен универстите и Университет “А.Златаров” – Бургас.

МОНИТОРИНГ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА АМ ТРАКИЯ

БСНГИ партнира на сдружение “Прозрачност без граници” – София за извършване на мониторинг на АМ Тракия основно по отношение на медийното отразяване на проекта и неговия напредък. В продължение на 4 месеца  през 2010 е началото на 2011 г. отговорникът за мониторинга член на  БСНГИ Драгомир Бакларов изпраща ежеседмични обобщени справки и клипинги за магистралата.

Като част от проекта през м. октомври 2010 г. БСНГИ оказа съдействие на “Прозрачност” за организиране на обучителен семинар в Бургас относно извършване на граждански мониторинг на големи инфраструктурни проекти. На окончателното представяне на резултатите на проекта в х.Радисън, София през м.април 2011 г. от БСНГИ присъстваха Веселина Божинова и Мариан Ненчев.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ “КОРУПЦИЯ И ДЕМОКРАЦИЯ”

Специална презентация за взаимовръзката между липсата на демокрация и възможности за гражданско участие и контрол от една страна и по-голямата корупция, от друга беше направена от Даниела Божинова на международен антикорупционен семинар, организиран от Националната асоциация на общинските служители на 11 юни 2010 г. в Слънчев бряг.

ОКАЗАНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Сдружението оказа техническа помощ за написване на първия проект на нашите партньори от сдружение “Чисто море” – Поморие и кандидатстване по програма “Неотложна гражданска намеса” на Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Кандидатурата беше успешна и с осигуреното финансиране “Чисто море” успя да организира граждански мониторинг върху инвестиционен проект за яхт-пристанище, предизвикащ неодобрението на обществеността в Поморие.

През 2010 г. БСНГИ оказа техническа помощ в Бургас чрез свои доброволци за събиране на подписи за Националната гражданска инициатива против монополите, предприета от новосформираното движение ДНЕС.

Сдружението оказа съдействие на Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм за провеждане на годишното им общо събрание, а преди това с участие в тяхна инициатива за обединяване и координиране на страните, заинтересовани от развитието на странджанския регион около с.Босна. Инициативата, която трябваше да доведе до създаване на сдружение с нестопанска цел “Босна” не беше завършена през 2010 г.

НЕУСПЕШНИ АПЛИКАЦИИ

1. Сдружението кандидатства пред Фондация “Лале” за съфинансиране на своя проект за е-интеграция на пенсионери и по-специално за създаване на зала за компютърно обучение в един от пенсионерските клубове в Бургас. Съфинансиране беше отказано.

2. БСНГИ кандидатства за финансиране на проект “Живо наследство от морски истории” пред програмата “Живо наследство” на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, но не получи одобрение.Мотиви за отказа не бяха получени.

3. БСНГИ кандидатства за финансиране на проект за насърчаване на пряката демокрация в България пред Фондация “Америка за България”, но не получи одобрение. В писмото за отказ една от българките-мениджърки на фондацията препоръчва на Даниела Божинова и БСНГИ да не се занимават с идеите за референдуми и други форми на пряко участие, защото това са политически форми, а на едно гражданско сдружение не му отива да извършва такава дейност.

Тази реакция потвърди за пореден път тясната роля, която традиционно донорите в България отреждат на гражданското общество, като го насочват основно в сферата на благотворителността.

4. По покана на Урбанистичен център за устойчиво развитие – Ереван участвахме в разработката на проект за достъп до екологична информация на гражданския сектор от Черноморския регион. На 12 октомври 2009 г. проектът беше внесен от арменските колеги в секретариата на програмата в Букурещ за одобрение. Нашият статут беше на официален партньор от България. След продължителен процес на оценяване, подмяна на експертите-оценители, искане на нови документи и т.н., за което бяха направени значителни разходи за изпращане по куриер или бърза поща, бяхме известени, че проектът не е бил одобрен. Общата бройка на одобрените проекти е била много ограничена.

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

В края на 2010 г. БСНГИ започна работа по проект Think Green Think Youngпо програма Youth in Action на ЕС като партньор. Водещата организация е Регион Ломбарадия, а другите партньори включват общини и НПО от Италия и Чехия. БСНГИ привлече за партньор от България също така Община Бургас. Проектът беше многократно представян от италианците за одобрение и поправян след отпадане, докато през 2010 година получи зелена светлина. Това е първи сериозен младежки проект за БСНГИ. Той включва екологично обучение на младежи от 15 до 25 години и да се организира международна младежка среща за промените в климата. Проектът предстои да приключи в края на 2011 г. Индикативният партньорски бюджет на БСНГИ по проекта е около 8000 евро.

През 2010 г. проект на БСНГИ за обучение за прилагане на Европейската гражданска инициатива в страните-членки в Югоизточна Европа беше одобрен от Зелената европейска фондация. Неговото изпълнение ще се осъществи през първата половина на 2011 г. с участие на зелени НПО от България, Гърция и Румъния. Проектът е на стойност 12000 евро.

УЧАСТИЯ В КОАЛИЦИИ И ОБЩИ ГРАЖДАНСКИ ПЛАТФОРМИ

Продължихме участието си във Форум “Гражданско участие”.

Една от водещите организации във форума –  И “Отворено общество” ни оказа съдействие за покриване на част от пътните разноски за посещение на конференция за финализиране на Европейската гражданска инициатива (една от темите на ГФУ) във Брюксел в края на 2010 г.

По отношение на Националната гражданска инициатива за намаляване на бариерите за пряко участие в ЗПУГДВМС се разграничихме, доколкото инициативата ни се стори много умерена и не водеща доникъде. Инициатива и досега не е дала дори и скромните резултати, към които се стремеше. Участието ни в работата на ГФУ не е особено активна, доколкото то се доминира от организации, базирани в София.

ПРИЗНАНИЯ

Сдружението и персонално Даниела Божинова, Председател,  получи многобройни благодарствени писма от участниците в пенсионерските компютърни курсове, които организирахме.

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС  на кмета на Община Бургас за принос на БСНГИ за създаване на програма за малки благоустройствени проекти чрез партньорство на граждански групи и Общината, която работи успешно вече трета година в града.

в благоустрояването на гр. Бургас утвърждаването на правото на информация за 2009 г.,