Google+

Годишен отчет

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

през  2017 г.

 

През 2017 г. БСНГИ работи основно в областта на пряката демокрация за подобряване на законодателната среда за референдуми, също така за консултиране на инициативни групи за местни референдуми и информиране на заинтересованата аудитория относно граждански инициативи, подписки и референдуми у нас и по света чрез уеб-сайта www.initiative.bg и месечния бюлетин за пряка демокрация „Инициатива БГ”.

Поради отсъствие на проектно финансиране дейността разчиташе преди всичко на доброволен труд и набиране на средства от частни дарители.

Нов момент в работата на сдружението беше воденето на съдебни дела  относно прилагането на референдумното законодателство, както и отправянето на конституционна жалба чрез Националния Омбудсман към Конституционния съд на Р България.

Дейност за подобряване законодателната среда за пряко участие в България

  1. НГИ „Участие, не участ!” – съдебно дело (ВАС – вх.15128/2017)

Национална гражданска инициатива „Участие, не участ”, учредена на 26.02.2016 г. в София по време на международната конференция „За работеща пряка демокрация в България” с домакин БСНГИ, беше подадена същата година към Министерски съвет. Инициативата предложи на МС да използва правото си на законодателна инициатива и да придвижи към Парламента Закон за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗИД на ЗПУГДВМС). Законопроектът беше изготвен от граждански експерти и консултиран с швейцарски специалисти по време на изпълнението на българо-швейцарски проект за подобряване на законодателната среда за референдуми в България 2014-2016 г. МС не спази законовото изискване за разглеждане и вземане на решение в 3-месечен срок. Поради това през 2017 г. Инициативният комитет на НГИ с председател Д.Божинова подаде жалба към Върховния административен съд.

Съдебното дело понастоящем се намира в Софийски административен съд.

Целта ни като жалбоподатели е да утвърдим принципа на  върховенството на закона и да покажем, че е недопустимо неспазването му, както и  неглижирането на правото на пряко участие от българските институции.

  1. Жалба чрез Националния омбудсман до Конституционния съд – чл.23 ЗПУГДВМС, противоконституционност (присъединена към жалба вх.№ 10469/26.10.2017 О.Тодоров)

Създадената от БСНГИ неформална мрежа на инициатори на местни и национални референдуми – в случая общо 18 личности и комитета, подкрепи подготвената от Председателя на БСНГИ Даниела Божинова Жалба за противоконституционност на чл.23 ЗПУГДВМС, отнасящ се до изискването за избирателна активност на националните референдуми. Жалбоподателите искаме от Омбудсмана, след като консултира жалбата ни със създадения към неговата институция Конституционен съвет, да я внесе в Конституционния съд. Посредничеството на Омбудсмана е необходимо, тъй като българските граждани нямат право на индивидуална конституционна жалба, каквото имат гражданите на други демократични държави. Жалбата е подадена на 1.12.2017 г. и присъединена към жалбата на  Орлин Тодоров по същия въпрос.

Жалбата съдържа 8 страници правни аргументи за абсурдността и противоконституционността на конкретното изискване за избирателна активност на националните референдуми, липсата на аналог в световния правен мир и противоречието му с международното право – препоръките на Комисията за демокрация чрез право на Съвета на Европа.

Към 1 юни 2018  от администрацията на Национални омбудсман не е получен никакъв отговор.

  1. Съдебно дело в Бургаски административен съд (адм. дело 548/2017) – прилагане на ЗПУГДВМС

Делото беше заведено от БСНГИ, сдружение СОПА – Варна и журналиста Асен Йорданов относно отказ на Община Бургас да предостави информация за броя на избирателите в Бургас и по квартали за целите на започването на подписка за местен/квартален референдум по проблеми на презастрояването.

Към 1-06-2018 няма окончателно решение по делото. В резултат на дадените доказателства от представители на ГРАО – свидетели на Община Бургас, и използването им от СОПА в диалога с МРРБ беше подобрено ретроспективното проверяване на валидност на подписите в текущи подписки от ГРАО.

 

Информационна дейност и популяризиране на пряката демокрация

Уеб-сайт и бюлетин Инициатива БГ

Основната информационна и популяризационна дейност за прякото участие, събития с пряко участие, възможности, законодателство и др. се извършва чрез поместване на актуални новини на уеб-страниците на сайта на Сдружението www.initiative.bg. Въпреки отсъствието на проектно финансиране успяхме да запазим ежемесечната поредност в издаването на Бюлетин за пряко участие Инициатива БГ, съдържащ новини, коментари и анонси за събития от сферата на гражданското участие – пряко и непряко. Изготвянето на статии и материали се извършва от Даниела Божинова и доброволци.

Участие в националния ефир – Предаването „Референдум” по БНТ. Дебати

Председателят на БСНГИ Д.Божинова взе участие в предаването „Референдум” по БНТ на 20.06.2017 г.  заедно с политолозите Симеон Първанов, Димитър Димитров, проф. Милена Стефанова, специалист по местно самоуправление и Стоян Панчев от Либертарианското общество във връзка с националния интерес към темата за референдумите в Трън и Стара Загора.  По същия повод Д.Божинова беше поканена за участие в национален дебат на тема „Местните референдуми” в Червената къща – София с организатор Форум „Гражданско участие”.

Представяне на българската система за пряка демокрация чрез лекция на Д.Божинова, като председател на БСНГИ и фулбрайтец- изследовател на системата на пряка демокрация в САЩ, беше организирано от Комисия Фулбрайт – България като част от пътуващия американо-български семинар (Бургас , 19.07.2017 г. хотел Аква).

През годината беше създадено добро сътрудничество с журналистите Диян Божидаров от в. Сега и Димитър Събев, блог Бодил, които почти единствени следят с интерес проявите на пряка демокрация в страната и извън нея. Д.Божидаров изготви сериозен анализ на референдумите в съседна Македония срещу опасна минна дейност, а Събев написа обзорна статия за местните референдуми у нас.

Консултиране на комитети и инициатори на референдуми

Бяха консултирани инициативни комитети за чист въздух, желаещи да проведат подписки за местен референдум в Нова Загора и Бургас.

 

Международна дейност. Партньорства

Д.Божинова посети ФРОМакедония през лятото на 2017 г. за участие в конференция по устойчивите политики в минодобива, на която представи опита на български местни общности в организирането на референдуми. Бяха осъществени контакти и впоследствие проследено развитието на 6-те местни референдума срещу златни мини в Македония със съответното отразяване в информационните канали на Сдружението.

Продължи работата в мрежа с международната коалиция за пряка демокрация Демокраси Интернешънъл – Кьолн. През м.юни беше осъществено посещение на Община Рим и Вирджиния Реджи, кмет на Рим за договаряне на домакинството на Глобалния форум за демокрация, който ще се проведе за 10 пореден път със съорганизатор Демокраси Интернешънъл.

БСНГИ беше избрано в Управителния съвет на Форум „Гражданско участие” – София, където членува от създаването му заедно с около 100-ина други НПО от страната.

Бяхме мост и медиатор за контакти между граждански групи със сходни проблеми, като свързахме ИК Нова Загора иска да диша със СОПА – Варна и СОПА с ИК Зелен Младост – София.

Други дейности

Използвахме за пореден път заявления за достъп до информация в съответствие със ЗДОИ, за да подпомогнем обществеността на Бургас и региона да установи фактите, причините и последиците от наводненията през есента на 2017 г. Получихме отговори от Областен управител – Бургас, РИОСВ – Бургас и Община Бургас. Действахме заедно с филиала на Фондация Биоразнообразие  в Бургас за формулиране на въпроси и коментиране на отговорите. Дебатирахме въпроса в местния ефир на ТВ Канал О – Бургас в предаване за Странджа.

Финансиране на дейността

През 2017 г. срещнахме трудности  за финансиране на дейността заради закъснение от 1 година от страна на Балканския институт по труда в изплащането на последния транш от приключения от нас през юни 2016 г. проект по швейцарската програма „Партньорство”, която институтът администрира. Сумата възлизаше на 20% от общата стойност на проекта и се наложи екипът да изчака цяла година своето заплащане. Швейцарските  ни партньори от Център за пряка демокрация Арау, които също бяха потърпевши от закъснението на българския администратор, заявиха, че няма да се интересуват от съвместна работа в България в бъдеще. Отправихме редица критики към Института, но не ги огласихме сериозно, тъй като получавахме постоянно уверения, че нещата ще бъдат уредени. Плащането беше извършено през юли 2017 г.

Дейността се осъществяваше с доброволен труд и с помощта на малки дарения от Д.Божинова и Демокраси Интернешънъл.

Всички пътувания през годината на председателя Д.Божинова бяха извършвани за нейна сметка или за сметка на партньорски организации.

Заради отсъствие на проектно финансиране през годината събития не бяха организирани.

Подготвил отчета: Даниела Божинова, Председател

  1. 04.2018 г.

Бургас

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива

през  2015  и 2016 г.

През 2015 г. дейността на БСНГИ  беше изцяло съсредоточена върху изпълнението на два проекта, започнали през 2014 г. в две основни и близки области:

  • електронна демокрация
  • пряка и съвещателна демокрация

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

В областта на електронната демокрация се осъществи основната част от изпълнението на проект „Гражданско участие и демокрация в дигиталната ера. Насърчаване на електронната демокрация в България с най-добър опит от Исландия“ по Програмата за НПО на ФМ на ЕИП, дог. №065/13.03.2014.

След проведен нов кръг консултативни срещи в страната планираната визия за е-демокрация беше оформена и представена в „Зелена книга за развитие на електронната демокрация в България“. Със събитие в края на м.април в Дома на Европа – София и с участие на Ксавие Дютоа от Белгия, един от организаторите на ЕГИ „Право на вода“, беше отбелязано развитието на инструмента Европейска гражданска инициатива и началото на публичното обсъждане в ЕС на евентуална ревизия на нейния регламент.

Беше проведена Международна конференция за е-демокрация като първи форум в България по темата. В събитието взеха участие исландски експерти и политици, включително депутат и бивш министър на образованието в Исландия, експерти от Франция, Естония и България (Стопанска академия Свищов, БСУ), а както се оказа впоследствие и министър председател на Исландия (б.а. от 2017 г.) г-жа Катрин Якобсдотир.

На 8.09.2015 г. в Народното събрание по покана на Председателя на Комисията за транспорт, информационни технология и съобщения нар.представител Гроздан Караджов (РБ) беше проведена Кръгла маса на тема електронно управление и електронна демокрация. На нея беше представен граждански законопроект, изготвен по време на изпълнението на въпросния проект, който дава регламент на Нациионална електронна гражданска инициатива по модела на Европейската гражданска инициатива. За съжаление депутатите, които се ангажираха с подписване и внасяне на проекта в законодателния процес на Народното събрание, не удържаха на думата си и особено след подаването на оставка от Гроздан Караджов от председателското място на гореспоменатата комисия, стана ясно, че на електронната инициатива няма да бъде даден шанс в България по пътя на законодателната инициатива на група депутати.

Беше съставена и издадена книга „Електронна демокрация“ ( съставител Даниела Божинова, издател БСНГИ) със статии на български и чуждестранни учени (сред тях за първи път в България беше представена г-жа Биргита Йонсдотир, лидер на най-успешната пиратска партия в Европа – Пиратската партия на Исландия, която е с водещ рейтинг в страната и вероятно ще бъде част от управлението в близко бъдеще). Премиерата на книгата в Бургас в началото на м.ноември 2015 г. и придружаващата прес-конференция бяха заключителни събития по проекта.

Дейността по проекта и най-вече организирането на конференцията беше осъществена  с участието на партньорите – Бургаски свободен университет и исландския Международен институт за модерни медии. Работата по проекта приключи на 13 ноември 2015 г. В началото на 2016 г. беше подаден финален отчет, по-късно той беше одитиран официално от Оператора на програмата, бяха направени корекции и крайната балансова сума беше разплатена, с което бяха приключени напълно взаимоотношенията на БСНГИ с донора по този проект.

Проект „Подобряване на законодателната среда за пряко участие в България чрез българо-швейцарско партньорство“,  започнал в средата на 2014 г. и прекъснал поради бременност и раждане на главния координатор и експерт от швейцарска страна г-жа Магдалена Форовиц, беше продължен от началото на м.юни 2015 г. Проектът се финансира от Българо-швейцарския фонд за партньорство и се изпълнява в партньорство с швейцарски тинк-танк – Център за пряка демокрация – Арау, Цюрихски университет. Целта на проекта е да се ползва швейцарският опит в прякото участие, установен и усъвършенстван в разстояние на век и половина, за да бъде поправен т.е. демократизиран действащият Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Работата по проекта се явява естествено продължение на дейността на БСНГИ през последното десетилетие.

Беше осъществено кратко работно посещение на ключовите експерти по проекта от българска страна в Швейцария – Център за пряка демокрация, където партньорът организира двудневно обучение и програма за срещи с институции, имащи роля в провеждането на референдуми на кантонално и федерално ниво. Продължи работата по анализ на българското законодателство за референдуми и оформяне на визия за неговото подобрение.

През септември 2015 г. с участие на г-жа Форовиц под заглавие „Условия за честни и свободни референдуми“ бяха организирани семинари и срещи с обществеността в градове, в които се е осъществил местен референдум или подписка за местен референдум: Самоков, Горна Малина, Пловдив. Малко по-късно българският екип на проекта осъществи такава среща и в община Каспичан.  Проектът беше приключен с международна конференция и издаване на книга през 2016 г.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ

В началото на 2015 г. БСНГИ започна издаването на двуседмичен електронен бюлетин за пряко участие, който се изпраща до всички участници в събития по проектите и други контакти на сдружението. В края на годината броят на абонатите беше около 1000. Бюлетинът е единствения специализиран източник в България за новини и анализи по отношение на референдуми, подписки и инициативи в България и по света. Сред абониралите се са няколко журналисти от влиятелни медии. В няколко случая сме били цитирани в по-големи медии.

Продължи също така двуседмичната актуализация на уеб-сайта www.initiative.bg , която технологично се прави около издаването на поредния бюлетин. Въведохме и анкета по някои от по-горещите въпроси от обществения дебат в съответния период. Някои от анкетите ни получиха отговори от над 500 души. Развихме също така и фейсбук присъствие на сдружението  като Инициатива БГ.

ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ

Кадри:

Една от големите трудности пред сдружението беше свързана с намирането на администратор и редактор електронен бюлетин и уеб-сайт. Проведен беше конкурс за тази длъжност и назначена служителка – Лазарина Тилева. С изразходването на средствата за он-лайн дейности, предвидени по двата проекта, се наложи да се закрие бройката. Дейността продължи на изцяло доброволен принцип – списване, редактиране и изпращане се извършва от Веселина и Роза Божинови.

Медии:

Друга трудност беше взаимодействието с медиите, което никога преди не е представлявало проблем. Изпращането на прес-съобщения и присъствието на журналисти на медийни събития беше заложник на използването на думата „проект“ в комуникацията. На местно ниво ни беше заявено съвсем ясно, че ако събитието е по проект, трябва да си плащаме, за да получим медийно отразяване.

Чуждестранни партньорство:

Както обикновено чуждестранните партньори не се ангажираха с нищо повече, освен посещение за конкретни дни, в които има събития по проекта. Нямаше партньорство по отношение на формирането на политики и правенето на проучвания. Особено бяхме затруднени от нередовността на работата ни с конкретния експерт от швейцарска страна.

 

ПРОУЧВАНИЯ ЗА НОВИ ПРОЕКТИ, ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ

БСНГИ проучи възможностите за продължаване на работата по въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива чрез Черноморската програма на Джърман маршал фонд. Бяха направени контакти с потенциални патньори: МанаБалс – НПО в Латвия, което е било и продължава да бъде двигател на въведената там електронна инициатива и НПО от Грузия, което също е позиционирано в областта на електронното управление. Проектът не беше разработен поради забавяне на отговорите от страна на донора, навлизане в период на отчет на проекта за е-демокрация и липса на капацитет на БСНГИ за едновременно занимание с текущ проект и разработване на нов.

Продължи участието на БСНГИ в мрежата на международната организация за пряка демокрация Демокраси Интернешънъл. Даниела Божинова, председател на БСНГИ и член на борда на ДИ участва в работата на поредния Глобален форум за демокрация, който се проведе в Тунис през м. май 2015 г. Допълнително бяха подавани новини на английски език относно граждански инициативи от България с цел да бъдат поместени в изданията на Демокраси Интернешънъл. През м.декември 2015 г. Даниела Божинова представи предизвикателствата пред пряката демокрация у нас на международна конференция за колаборативно управление, организирана от Университета на Аризона в гр. Темпи, САЩ изцяло на свои разноски.

Продължи участието на БСНГИ в българската мрежа от НПО – Форум „Гражданско участие“. Съвместно с представители на ФГУ и партньорското ни сдружение „Болкан Асист“ участвахме в заседание на Комисията за взаимодействие с НПО, където взехме отношение към предстоящи промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

БСНГИ продължи да оказва методическа помощ на своя дългогодишен партньор „Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм“ за вземане на решение по предложения за партньорство по проекти и провеждане на годишно отчетно-изборно събрание.

БСНГИ се включи в инициатива за възстановяване паметника на „бащата на Бургас“ големия дарител Александър Георгиев Коджакафалията (1830 – 1913 г.) Предвид  разразилите се партийни борби в Общински съвет Бургас и оформилите се две предложения за локация и вид на паметника изпратихме писмо до ОбС, с което се дистанцирахме от партийната употреба на идеята и настояхме за одобрение и на двете идеи и стартиране на кампания за набиране на средства за реализирането им в допълнение към фонда от 50 хил. лв. , отделен от Общината. За наше удовлетворение нашето предложение беше напълно възприето от общинските съветници и те гласуваха решение в полза и на двата варианта за паметник.

Подготвила отчета: Даниела Божинова, Председател

  1. 08.2016 г.

Бургас

 

 

Отчет за дейността (2014 г.)

Отчет за дейността (2013 г.)

Отчет за дейността (2011-2012 г.)

Отчет за дейността (2010 г.)