Google+

НАБЛЮДАТЕЛ: Общинската собственост на Бургас през 2021 г.

for-sale-aparts-Pinterest

Управлението на общинската собственост и други местни политики в Община Бургас са обект на граждански мониторинг през настоящата година. Наблюдението се реализира от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива.
През февруари сдружението представи първи доклад от мониторинга, в който оцени състоянието на гражданското участие. Последва запознаване и оценяване на направените от Община Бургас планове за разпореждане с общинската собственост през 2021 г.

Ето и нашият анализ на „Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Бургас за 2021 г.“, изготвен от инж.Живко Бъклев, член на екипа за мониторинг.

Най-важното от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Бургас за 2021 г.

Контекст: Община Бургас е разположена на територия 513 км2 и е с население 208 235 жители. По данни от 14.03.2021 година в онлайн регистъра на общинската сосбтвеност Община Бургас притежава 1104 имота публична общинска собственост и 3130 имота частна общинска собственост. Бюджетът на Община Бургас за 2021 г. е 323 592 299 лв.

Конституцията на Република България дава статут на юридическо лице на българската община и право на общините да притежават своя собственост с цел постигане на икономическа самостоятелност. Общината съставя свой самостоятелен годишен бюджет, в който важно перо са приходите от управление на общинското имущество, както и възможността да за извършване на стопанска дейност. Предвид забавената финансова децентрализация в България значението на неданъчните приходи за общините е особено голямо, а важна част от тях се генерират от упражняване правото на собственост.

Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г. е приета на заседание на Общински съвет – Бургас на 23.02.2021 г. Докладната записка от кмета Димитър Николов е гласувана без дебати с 42 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържал се”.

Според Програмата през 2021 г. се планира:

Продажба на собственост

Планира се продажба на 326 общински имота, от които:
228 броя чрез публично оповестен търг или конкурс;
6 броя общински апартаменти – на настанени по административен ред;
35 имота, за които имат подадени искания по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС – продажба на земя,частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда;
57 имота – чрез прекратяване на съсобственост.
Общата площ на предложените за продажба общински имоти е 219903 м2. Над 60% от тях са с предназначение “за жилищно строителство”.

Отдаване под наем

Предвижда се чрез провеждане на публично оповестен търг или конкурс да се отдадат под наем 99 нежилищни помещения/обекти и над 700 обработваеми земеделски имота, пасища и ливади.

Придобиване на собственост
Всички предвидени придобивания на общинска собственост са чрез отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост според влезли в сила ПУП-ПРЗ. Ето по-големите:
• разширение на Гробищен парк – Бургас
• изграждане на Гробищен парк Меден рудник
• разширение на ПЗ “Север”
• изграждане на “Индустриален парк Равнец”
• изграждане на ПСОВ кв. Рудник – кв. Черно море

Ето и приходите, които се очакват от продажба, отдаване под наем или концесия на общинско имущество:
• приходи от наеми на имущество – 4 090 000 лв.
• приходи от наеми на земя – 1 300 000 лв.
• приходи от продажба на сгради – 1 400 000 лв.
• приходи от продажба на земя – 4 300 000 лв.
• приходи от концесии – 762 000 лв.

Общата сума на предвидените приходи от общинско имущество е 11 852 000 лв., което е 9,11% от общите собствени бюджетни приходи на Община Бургас.

Значимостта на приходите от общинско имущество за Община Бургас е по-голяма в сравнение с други български общини. Например, в бюджет 2021 на Община Варна са предвидени приходи от наеми на имущество, продажба на сгради, продажба на земя и концесии общо в размер на 23 млн. лв. или 8,2% от собствените общински приходи. Бюджетът на Община Стара Загора предвижда приходи от общинско имущество общо в размер на 3 780 000 лв. или 4,6% от собствените общински приходи. Бюджетът на Община Русе за 2021 година предвижда приходи от общинско имущество общо в размер на 5 589 452 лв. или 8,7% от собствените общински приходи.

Тренд

През 2020 г. приходите в общинския бюджет в Бургас от управление на общинската собственост намалят с 20% спрямо предходната 2019 г. Според данни на общинската администрация спадът се дължи на неблагоприятни последици от пандемията от коронавирус. Реализирани са 68.3% по-малко приходи от наем на имущество и 40% от наем на земя само през месец април, 2020 г. Въпреки рисковете, за 2021 г. се очаква приходите от имущество да се възстановят до нива, близки на тези преди пандемията.

В дългосрочен план основната заплаха, свързана с управлението на общинската собственост, е намаляването на общия брой общинските имоти, в това число и на отдадените под наем. Това заплашва и баланса на общинския бюджет, който разчита на приходите от общинско имущество.

Източници: nsi.bg burgas.bg varna.bg starazagora.bg obshtinaruse.bg burgasinfo.com/news/view/2/99561

Наблюдението се реализира от екип на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива  с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с националния Форум“Гражданско участие“ и сдружение „Европейски пространства 21“. 000

Позициите и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “НАБЛЮДАТЕЛ: Общинската собственост на Бургас през 2021 г.”

  1. Adinda Mochamad казва:

    Excellent article. Thankyou!
    Visit Us

Leave a Reply