Проект "Граждански мониторинг за прозрачно управление"(2021-2022)

Роля на БСНГИ: партньор
Изпълнители: Форум Гражданско Участие – София, водеща организация, БСНГИ, партньор и сдружение "Европейски пространства 21" - Русе, партньор.
Финансираща организация: Фондация "Америка за България". В рамките на проекта БСНГИ се финансира с 12 000 лв.
Период на изпълнение: януари 2021 г. – март 2022 г.
Цел и съдържание: Изследваме състоянието на гражданско участие в общините Бургас и Русе в началото на 2021 г., измерваме на Индекс на гражданското участие по методология на водещата организация и изготвяне аналитичен доклад.

Организираме наблюдение на избрани общински политики и практики: в Бургас – управление на общинската собственост, зелената система и гражданското участие; в Русе: управление на въздуха, културата и гражданското участие.

Наблюдението е съпроводено с обучение, свързано с обектите на наблюдение, ежемесечен обмен на информация, оповестяване на идентифицирани проблеми чрез статии и публични събития, провеждане на финална обществена дискусия.


Публикации и файлове