Google+

Проф. д. ик. н. Румен Върбанов

 

Rumen Vurbanov

Проф. д. ик. н. Румен Върбанов

  • Преподавател в катедра „Бизнес информатика” в СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Автор е на повече от 215 научни публикации, учебници и учебни пособия, в т. ч. 14 монографии, 15 студии, 70 статии, 45 научни доклади, 51 учебници и учебни помагала и над 15 разработки с теоретико-приложен характер.
  • Научните му интереси са в областта на Интернет технологиите и тяхното приложение в бизнеса, мрежовите решения и инфраструктурните проекти за електронен бизнес и електронна търговия, приложението на Web 2.0 и облачния компютинг в малкия и среден бизнес.
  • Активно работи с предприятия от сферата на малкия и среден бизнес чрез предоставяне на консултантски услуги, методически материали и конкретни решения и анализи в областта на електронната търговия и подобряване състоянието на информационните системи на базата на Web 2.0 технологиите.
  • Титуляр е на няколко учебни дисциплини за бакалавърска степен : „Бизнес информатика“, „Информационни системи и технологии“, „Интернет технологии в мениджмънта“, „Операционни системи“ и „Компютърни мрежи“. В магистърската степен е титуляр на дисциплините „Корпоративни мрежови архитектури и технологии» и «Основи на електронния бизнес».