Google+

Д-Р ПЕНКА ГЕОРГИЕВА

пенка георгиева

Д-Р ПЕНКА ГЕОРГИЕВА

  • Работи като Главен асистент по математика в Център по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет.
  • Завършила е математика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.
  • Научните й интереси са в областта на размитите множества и тяхното приложение в инвестиционната дейност и финансовия сектор.