Google+

НАБЛЮДАТЕЛ: За повече обществени обсъждания

IMG_7762

Екипът за наблюдение на общински политики на Инициатива БГ/БСНГИ в Бургас взе отношение към проект за промяна на Правилника на Общинския съвет. Проектът, подаден от опозицията в местния парламент, предвижда възможност за свикване на публични обсъждания по широк кръг теми. В момента задължителни за обсъждане по силата на закони са поемането на общински дълг, общинския бюджет, планове и стратегии за развитие и др. Някои местни наредби също предвиждат процедура по обсъждане в ограничен брой случаи, като например именуването на улици.

Чрез изменението на Правилника се създава възможност за иницииране на обществени обсъждания извън изрично регламентираните случаи, на практика по цялата тематика на местното самоуправление. Това бе оценено положително от наблюдаващия екип в официално становище, изпратено до Председателя на ОбС Бургас и вносителя на проекта.
Същевременно екипът оцени промяната като частична и недостатъчна и даде следната генерална препоръка: „За запълване на нормативната празнина и създаване на процедурни условия за добри обществени обсъждания и консултации, бихме препоръчали в бъдеще да бъде разработена и приета отделна местна наредба(и) за обществени консултации. Това би отговорило на нуждите на бургаските граждани, а също би било в крак със съвременните тенденции във водещи български общини, които не само приемат специални наредби по темата, но вече ползват и дигитални платформи за обществени консултации.”

Що се отнася до вземането на решение за обществено обсъждане, експертите на Инициатива БГ препоръчаха занижаване на изискването за абсолютно мнозинство, предложено от вносителя. Инициатива БГ препоръча обикновено мнозинство, като изтъкна, че дори при вземането на решение за местен референдум – форма на гражданско участие с несравнимо по-висок интензитет отколкото е обсъждането, не е необходимо абсолютно, а обикновено мнозинство.

Препоръката беше възприета от Вносителя и той внесе съответната промяна в проекта, който предстои да бъде гласуван в края на юни.
Екип за мониторинг
Наблюдението се реализира от екип на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива  с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с националния Форум“Гражданско участие“ и сдружение „Европейски пространства 21“. 000

Позициите и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply